خرید اشتراک

اشتراک فعلی شما: خرید اشتراک

شما با داشتن اشتراک بوکارو به امکانات زیر دسترسی دارید:

  • هزاران جلد کتاب جهت دریافت امانت
  • امکان دریافت و عودت کتاب در هر زمان از مدت اشتراک
  • دریافت امانت همزمان چندین جلد کتاب
  • شرایط استفاده از اشتراک کتاب